algemene voorwaarde


Door het plaatsen van een bestelling of diensten op de website:

VERHEVENPAD® accepteert u het aanbod van VERHEVENPAD®. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot VERHEVENPAD®. De contactgegevens van VERHEVENPAD® vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling of diensten zult ontvangen. Betalingen worden contant gedaan bij afhalen van uw bestelling of leveren van diensten. Tenzij anders aangegeven word.

 

In het kader van deze overeenkomst worden er door het VERHEVENPAD® persoonsgegevens verwerkt. U gegeven worden in vertrouwen verwerkt.

 

VERHEVENPAD® zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

Betaling:

 

Betalingen worden momenteel contant gedaan bij  hetVERHEVENPAD®, tenzij anders aangegeven.

 

Rechten van intellectuele eigendom:

 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) het VERHEVENPAD® en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het VERHEVENPAD®

 

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, datablankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website VERHEVENPAD® en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen.

 

Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van het VERHEVENPAD® .

Het "Verheven Reiki in beweging Pad"® is een concept dat gemaakt is door Bas Doffer en mag niet door anderen nagemaakt worden.

 

Aansprakelijkheid:

 

VERHEVENPAD® is niet aansprakelijk te stellen op zijn diensten en producten, voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, zijn uitgesloten.

 

Toepasselijk recht:

 

De overeenkomsten van VERHEVENPAD® en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

 

Artikel 1 De overeenkomst

 

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan het VERHEVENPAD®

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld contant te betalen op de eerste lesdag.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft het VERHEVENPAD® het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4) Bij meerdere les pakketten dient het verschuldigde bedrag in één keer contant betaald te worden.

2.5) Tijdens de schoolvakanties is het VERHEVENPAD® geopend. Bij het niet aanwezig kunnen zijn, dient u dit 1 week van te voren te melden. 

2.6) VERHEVENPAD® laat aan zijn deelnemers weten wanneer de praktijk gesloten is.

 

Artikel 3 Uitsluiting

 

3.1)VERHEVENPAD® heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of te laat komt en de les hierdoor onderbreekt.

3.2)  VERHEVENPAD® heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 Gemiste lessen

 

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg doorgeschoven worden.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met het verhevenpad.nl® zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

 

Artikel 5 Annulering door VERHEVENPAD® 

 

5.1)  VERHEVENPAD® heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of les locatie te wijzigen.

5.2) VERHEVENPAD® heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Wijzigingen

 

6.1)  VERHEVENPAD® behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website, per mail of op een les dag van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1) VERHEVENPAD® verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) VERHEVENPAD® is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 

Artikel 9 voorwaarden VERHEVENPAD®

 

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het VERHEVENPAD® betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door het VERHEVENPAD®.

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van het VERHEVENPAD® behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten abonnement

 

10.1) Het is mogelijk om je abonnement bij  het VERHEVENPAD® stop te zetten, dit dien je een maand van te voren bij VERHEVENPAD® aan te geven.

10.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.

 

Artikel 11  Opzeggen

 

11.1) Je kan elk moment opzeggen. Je opzegging gaat dan in per de 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van het VERHEVENPAD® ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met het VERHEVENPAD®, info@verhevenpad.nl

11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.